Anagrammes - Binômes - K

Publié le par Finally Over

Noms communs (de 2 à 8 lettres) ayant une seule anagramme admise au Scrabble.

a.gifb.gifc.gifd.gife.giff.gifg.gifh.gifi.gifj.gifk.gifl.gifm.gifn.gifo.gifp.gifq.gifr.gifs.gift.gifu.gifv.gifw.gifx.gify.gifz.gif

KAFIR = FAKIR
KAFIRS = FAKIRS
KAINITES = SKIAIENT
KAISER = SKIERA
KAISERS = SKIERAS
KALMIA = MAKILA
KALMIAS = MAKILAS
KAMI = MAKI
KAMIS = MAKIS
KANA = AKAN
KANAS = AKANS
KANAT = TANKA
KANATS = TANKAS
KANOUNS = NANSOUK
KANTISTE = TANKISTE
KAON = KOAN
KAONS = KOANS
KARST = KARTS
KARTINGS = STARKING
KARTS = KARST
KAS = SKA
KASCHER = HACKERS
KASHER = SHAKER
KASSITE = SKIATES
KATA = TAKA
KATAS = TAKAS
KATS = SKAT
KEAS = SAKE
KEFIE = KIFEE
KEFIES = KIFEES
KEFIR = KIFER
KET = TEK
KETCHS = SKETCH

KETS = TEKS
KHAN = ANKH
KHANS = ANKHS
KIEF = KIFE
KIEFS = KIFES
KIFE = KIEF
KIFEE = KEFIE
KIFEES = KEFIES
KIFER = KEFIR
KIFES = KIEFS
KIFS = SKIF
KIMONOS = MONOSKI
KIPPAS = SKIPPA
KIPPERS = SKIPPER
KIPS = SKIP
KIWI = WIKI
KIWIS = WIKIS
KOAN = KAON
KOANS = KAONS
KORA = OKRA
KORAS = OKRAS
KORISTE = KORITES
KORITES = KORISTE
KOTAI = TOKAI
KOUBBA = BABOUK
KOUBBAS = BABOUKS
KSI = SKI


bouton-sommaire