Anagrammes - Géographie - T

Publié le par Finally Over

Noms propres ayant pour anagramme un mot admis au Scrabble® (sans autre anagramme), une phrase ou un pseudonyme

a.gifb.gifc.gifd.gife.giff.gifg.gifh.gifi.gifj.gifk.gifl.gifm.gifn.gifo.gifp.gifq.gifr.gifs.gift.gifu.gifv.gifw.gifx.gify.gifz.gif

TAIPEH = PATHIE
TAMANRASSET = ASSARMENTAT
TARAPACA = CARAPATA
TARASCON = RACONTAS
TAURUS = SUTURA
TCHEQUIE = HECTIQUE
TEHERAN = ANTHERE
TERREBONNE = ENROBERENT
TERUEL = REELUT
TEVERE = REVETE
TEXAS = TAXES
THERMOPYLES = POLYTHERMES
THESSALIE = HELIASTES
THOUNE = HOUENT
THUIN = HUTIN
THYMERAIS = ARYTHMIES
TIBERIADE = DEBITERAI
TIBET = BITTE
TIBRE = BITER

TIBRO = RIBOT
TIELT = TILTE
TIENTSIN = INTESTIN

TIMETRINE = IMITERENT
TIMISOARA = MORTAISAI
TIMOR-LESTE = 
TREMOLITES

TIRASPOL = PORTAILS
TLEMCEN = CLEMENT
TOAMASINA = ANATOMISA
TOM (admis) = MOT
TONGA = TANGO
TONGRES = TROGNES
TOURS (admis) = TROUS
TRABZON = BRONZAT
TRANSYLVANIE = TRANSYLVAINE
TRAPPES (admis) = APPRETS
TREBIZONDE = OBTIENDREZ
TREBOUL = TROUBLE
TREGASTEL = LETTRAGES
TREGUIER = GRUTIERE
TRENTE (admis) = TENTER
TRENTON = TRONENT
TSIA-TOUNG = GUSTATION
TUCSON = CONTUS
TURQUIE = TIQUEUR

TURRETOT = TROTTEUR

bouton-sommaire