Nouveaux mots 2008 - Anagrammes binômes - K

Publié le par Finally Over

Nouveaux mots de 2 à 8 lettres ayant une seule anagramme

a.gifb.gifc.gifd.gife.giff.gifg.gifh.gifi.gifj.gifk.gifl.gifm.gifn.gifo.gifp.gifq.gifr.gifs.gift.gifu.gifv.gifw.gifx.gify.gifz.gif

KAFIR = FAKIR
KAFIRS = FAKIRS
KALMIA = MAKILA
KALMIAS = MAKILAS
KANTISTE = TANKISTE
KANAT = TANKA
KANATS = TANKAS
KAON = KOAN
KAONS = KOANS
KEAS = SAKE
KEFIE = KIFEE
KEFIES = KIFEES
KIFEE = KEFIE
KIFEES = KEFIES
KOAN = KAON
KOANS = KAONS
KORA = OKRA
KORAS = OKRAS
KORISTE = KORITES
KORITES = KORISTE

bouton-sommaire